PROGRAM CERTYFIKACJI BEZPIECZEŃSTWA
OZE i NOWYCH TECHNOLOGII (CBOiNT)

Po ukończeniu szkolenia absolwent powinien:

W sferze WIEDZY:
• rozumieć podstawowe zasady i standardy projektowania małych instalacji OZE oraz dużych farm fotowoltaicznych z udziałem magazynów energii przydomowych i wielkowymiarowych,
• znać regulacje prawne, ich braki oraz zasady dobrych praktych, w tym standardy CBOiNT umożliwiające ocenę administracyjną projektów i inwestycji;
• rozumieć zagrożenia wynikające z występowania i oddziaływania prądu elektrycznego w instalacjach OZE i magazynach energii,
• znać sposoby i standardy zabezpieczania instalacji fotowoltaicznych i magazynów;
W sferze UMIEJĘTNOŚCI:
• posiadać kompetencje doradcze co do dobrych praktyk projektowych i wykonawczych małych instalacji OZE, w tym z udziałem magazynów energii;
• posiadać kompetencje analityczne co do oceny projektów dużych instalacji OZE wraz z magazynami energii;
• posiadać kompetencje w sferze oceny zgodności z prawem projektów instalacji OZE i magazynów energii,
• posiadać kompetencje w sferze oceny zgodności z zasadami dobrych praktyk i standardów CBOiNT przygotowania dokumentacji projektowej instalacji OZE i magazynów energii,
• posiadać kompetencje w sferze oceny prawidłowości odbiorów wykonawczych instalacji OZE i magazynów energii;
W sferze POSTAW:
• wykazywać profesjonalną staranność wynikającą ze świadomości, iż regulacje prawne nie nadążają za rozwojem nowych technologii;
• wykazywać należytą dbałość o bezpieczeństwo inwestycji mając świadomość, że certyfikacje urządzeń i technologii są oceną jakości biernej komponentu, bezpieczeństwo ich stosowania to także profesjonalna znajomość dobrych praktyk i standardów projektowych oraz wykonawczych, wymagajca ciągłej aktualizacji.

PLAN NAUCZANIA:

Lp. Temat: CBOiNT – STANDARD JAKOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO
1. Budowa i zasada działania instalacji fotowoltaicznych                          1h
Zasada działania paneli fotowoltaicznych
Rodzaje paneli fotowoltaicznych
Inwerter/mikroinwertery
Optymalizacja mocy
Magazyny energii
Zagrożenia
2.  Podział instalacji fotowoltaicznych                                                           1h
On Grid
Off Grid
Hybrydowe
Instalacje o mocy do 50kWp
Instalacje o mocy powyżej 50kWp
3. Projekt Instalacji fotowoltaicznej                                                               2h
Obliczanie mocy instalacji
Symulacja rozmieszczenia paneli
Dobór inwertera
Dobór konstrukcji
Projekt wpięcia się do instalacji AC
Ochrona odgromowa i przepięciowa
Co powinien zawierać kompletny projekt
Regulacje prawne
Najczęściej popełniane błędy
4. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe                                                             2h
Wymagania prawne
Wyłącznik PWP
Uzgadnianie projektu
Zgłaszanie projektu w PSP
Regulacje prawne
Najczęściej popełniane błędy
5. Proces inwestycyjny budowy instalacji fotowoltaicznej                        2h
Podstawowe wymagania prawne związane z budową instalacji fotowoltaicznej
Jak dobrze napisać specyfikację istotnych warunków zamówienia/wzory specyfikacji
Ocena ofert
Na co zwrócić uwagę przy realizacji
Odbiór inwestycji od wykonawcy, dokumentacja powykonawcza, gwarancja
6. CBOiNT – konieczność standaryzacji                                                          2h
Braki w przepisach, braki wskazań, rekomendacji i zaleceń dotyczących zabezpieczeń i prawidłowego procesu projektowania, wykonania i odbioru

Standardy projektów uproszczonych, wzory dokumentów inwestycyjnych, jak się

ustrzec przed przewymiarowaniem inwestycji, zalecenia CBOiNT

Nowe typy urządzeń, nowe typy zagrożeń i nowe typy zabezpieczeń, rekomendacje

CBOiNT

7.

Rentowność i finansowanie inwestycji a zmieniający się rynek

handlu energią                                                                                                2h

Sposób wyliczania opłacalności inwestycji, zmiany na rynku energii
Możliwe źródła finansowania, partnerzy finansowi, produkty finansowe w trakcie konwersji rynku energii, zalecenia CBOiNT

 

Po ukończeniu szkolenia absolwent powinien:

W sferze WIEDZY:
• rozumieć podstawowe zagadnienia związane z występowaniem prąduelektrycznego;
• znać podstawy budowy i zasady funkcjonowania sieci elektroenergetycznych;
• rozumieć zagrożenia wynikające z występowania i oddziaływania prądu elektrycznego, w szczególności w sferze użytkowanego sprzętu, prowadzonych działań oraz ryzyka porażenia prądem;
• znać i rozumieć działanie oraz ograniczenia sprzętu wykrywczo-pomiarowego stosowanego w energetyce;
• rozumieć budowę oraz zasadę działania instalacji fotowoltaicznych, a także poszczególnych komponentów takich instalacji;
• znać bezpieczne sposoby prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń z udziałem instalacji fotowoltaicznych;
• znać sposoby udzielania pierwszej pomocy wynikające z zagrożeń powodowanych obecnością prądu elektrycznego;
W sferze UMIEJĘTNOŚCI:
• rozpoznawać zagrożenia wynikające z obecności prądu elektrycznego podczas działań;
• rozpoznawać urządzenia, instalacje, sieci i inne rodzaje technologii i poprawnie określać wynikające z ich występowania zagrożenia oraz zalecane sposoby działania;
• używać sprzętu wykrywczo-pomiarowego w celu prowadzenia rozpoznania i zwiększania bezpieczeństwa oraz skuteczności prowadzonych działań;
• prowadzić bezpieczne i skuteczne działania w związku z występowaniem zagrożeń od prądu elektrycznego;
• udzielać pierwszej pomocy osobom wystawionym na oddziaływanie prądu elektrycznego;
• analizować zdarzenia mające związek z występowaniem prądu elektrycznego, wskazywać poprawne oraz wymagające korekty działania, poprawnie wnioskować odnośnie bezpieczeństwa i skuteczności prowadzonych działań, wyciągać wnioski pozwalające na poszerzanie wiedzy i doświadczenia w oparciu o realne zdarzenia;
• wykonywać w praktyce czynności ratownicze podczas zdarzeń związanych z obecnością prądu elektrycznego przewidziane programem niniejszego szkolenia.
W sferze POSTAW:
• wykazywać ostrożność oraz profesjonalną dyscyplinę podczas rozpoznania i działań prowadzonych w obrębie zagrożenia prądem elektrycznym;
• demonstrować postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz innych osób biorących udział w działaniach prowadzonych w obrębie zagrożenia prądem elektrycznym.

PLAN NAUCZANIA:

Lp. Temat Teoria Praktyka Razem
Podstawowe informacje o prądzie elektrycznym 1 0,5 1,5
Sieci elektroenergetyczne 1 0,5 1,5
Zagrożenia od prądu i elektryczności statycznej 1 0,5 1,5
Sprzęt wykrywczo-pomiarowy wykorzystywany w elektroenergetyce 1 0,5 1,5
Instalacje fotowoltaiczne – budowa i zasada działania 2 0,5 2,5
Taktyka działań pododdziałów pożarniczych podczas zdarzeń z udziałem instalacji fotowoltaicznych 1 0,5 1,5
Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem 1 0,5 1,5
Studia przypadków 2 2
RAZEM 10 4 14

Program szkolenia opracowany został przez fundacja cfbt.pl we współpracy z Centrum Badawczym KEZO Polskiej Akademii Nauk i Polskim Programem Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM). Zajęcia prowadzone są przez instruktorów cfbt.pl – wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną legitymującą się licznymi szkoleniami z omawianej dziedziny, w tym również na arenie międzynarodowej. Szkolenie zawiera najbardziej aktualną wiedzę i najlepsze światowe praktyki, oparte o badania naukowe i doświadczenia strażaków z całego świata.
Szkolenia są realizowane w formie teoretycznej oraz praktycznej z wykorzystaniem licznych pomocy dydaktycznych i stanowisk, zaprojektowanych we współpracy z branżą OZE, Centrum Badawczym EKOPARK oraz naukowcami z Centrum Badawczego KEZO Polskiej Akademii Nauk.